“Realtà aumentate” affronta la sfida di promuovere il turismo transfrontaliero e la conoscenza dei luoghi del territorio goriziano segnati dalle complesse vicende storiche tra il XVIII e il XXI sec. attraverso la realizzazione di sei performance teatrali/multimediali, site specific, partecipative e bilingui.
Il progetto intende così favorire nuove forme di scoperta ed esplorazione del territorio transfrontaliero di tipo esperienziale e collettivo, attraverso performance che coniughino i linguaggi teatrali con le potenzialità di tecnologie economiche e di facile fruizione.

L’obiettivo generale del progetto è la valorizzazione di specifici territori tra Gorizia e Nova Gorica e della loro storia, proponendo nuove modalità di racconto relativamente ai beni storico-culturali ma anche al patrimonio naturalistico e a quello urbano e industriale. L’intento è intercettare un pubblico ampio e variegato, attraverso esperienze che siano coinvolgenti, emotivamente forti ma anche rigorose dal punto di vista della narrazione storica.

Cilj projekta »Realtà aumentate / Obogatene resničnosti« je spodbujati čezmejni turizem in spoznavanje krajev na območju Goriške, ki so jih zaznamovali kompleksni zgodovinski dogodki med 18. in 21. stoletjem, z izvedbo šestih gledaliških/multimedijskih, participativnih in dvojezičnih performansov, vezanih na posamezne lokacije.
Projekt namerava tako spodbuditi nove oblike izkustvenega in kolektivnega odkrivanja ter raziskovanja čezmejnega prostora s predstavami, ki združujejo gledališko umetnost z uporabo cenovno dostopnih in uporabniku prijaznih tehnologij.

Splošni cilj projekta je vrednotenje specifičnih območij med Gorico in Novo Gorico ter njihove zgodovine, in sicer z novim načinom predstavljanja zgodovinsko-kulturne, naravne, urbane in industrijske dediščine. Namen projekta je pritegniti široko in raznoliko občinstvo z zanimivimi, čustveno nabitimi doživetji, ki so obenem natančne z vidika zgodovinskega pripovedovanja.

CALL FOR ARTIST

Con questa call cerchiamo artisti/compagnie interessati a partecipare ad una residenza artistica di 15-21 giorni finalizzata alla realizzazione di una nuova produzione performativa in collaborazione con storici ed esperti del territorio. La performance dovrà:

a) essere interdisciplinare, un dialogo fra diversi linguaggi artistico-performativi (teatro, danza, drammaturgia sonora, narrazioni multimediali).
b) destinata ad una fruizione all’aperto e site specific
c) prevedere l’utilizzo di tecnologia leggera, come smartphone, tablet, cuffie wireless ecc.

La performance dovrà essere focalizzata su uno di questi due temi/spazi urbani:

1. Palazzo Coronini e il Castello di Kromberk, raccontando la storia di Gorizia tra il XVII e il XIX secolo.2. 2. Casa Rossa/Rošna Dolina: il confine internazionale, gli attraversamenti, i commerci, tra 1947 e 1991.

Saranno privilegiati i progetti che risultino innovativi per quanto riguarda il rapporto tra performance, linguaggi multimediali e spazi urbani o naturali anche attraverso format site specific e community specific.

Il cachet previsto per ogni progetto selezionato è di 4000 euro lordi.

S tem razpisom iščemo umetnike/skupine, ki jih zanima sodelovanje na umetniškem rezidenčnem programu, ki bo trajal od 15 do 21 dni in bo namenjen izvedbi nove uprizoritvene produkcije v sodelovanju z zgodovinarji in poznavalci območja. Performans mora imeti naslednje značilnosti:

a) Biti mora interdisciplinaren in vključevati dialog med različnimi umetniškimi uprizoritvenimi jeziki (gledališče, ples, zvočna dramaturgija, multimedijske pripovedi).
b) Izvajati se mora na prostem v specifičnem kraju.
c) Predvideti mora uporabo vsem dostopne tehnologije, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, brezžične slušalke itd.

Performans se mora osredotočiti na eno od naslednjih tem/urbanih prostorov:

1. Palača Coronini Cronberg in Grad Kromberk ter zgodba o Gorici med 17. in 19. stoletjem.
2. Casa Rossa/Rožna Dolina: Mednarodna meja, prehajanja, trgovanje med letoma 1947 in 1991.

Prednost bodo imeli projekti, ki so inovativni glede na prepletanje različnih izraznih oblik, multimedijskih jezikov in urbanih ali naravnih prostorov, vključno z oblikami, specifičnimi za določeno lokacijo in skupnost.

Predvideni znesek za vsak izbrani projekt je 4.000,00 EUR bruto.

RA – Realtà aumentate / Razsirjene resnicnosti
www.ita-slo.eu | www.euro-go.eu/spf
Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO. Projekt financira Evropska unija iz
Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravija EZTS GO.